جمعه های طلایی

جمعه های طلایی با بازگشت نقدی بازیهای بتونگیمز

در روزهای جمعه بازی های موشک، کرش،زپلین، کمتر و بیشتر، کنو ، سیکو و پنالتی در 7 استاربت بازی نمایید و در روز شنبه پنج درصد بازگشت نقدی دریافت نمایید.
نحوه محاسبه بازگشت نقدی برای بازی های منتخبی است که از جمعه ساعت ۰۰:۰۰ تا ساعت ۲۳:۵۹ بازی میکنید. در روز شنبه بازگشت نقدی شما محاسبه و به حساب کاربریتان واریز خواهد شد.


بازی هایی که شامل این بازگشت نقدی میشوند:

  • موشک

  • کرش
  • زپلین
  • کمتر و بیشتر
  • کنو
  • سیکو
  • پنالتی

قوانین و مقررات:

میزان بازگشت نقدی در این قسمت ۵ درصد می باشد و نحوه محاسبه به صورت زیر می باشد.


مجموع مبالغ شرط – مجموع مبلغ برد = میزان برد یا باخت

 

 

در صورتی که براساس محاسبات بالا عددی مثبت بدست آید کاربر می تواند از این آفر استفاده نماید.
حداکثر مبلغ کش بک ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان می باشد.

حداقل مبلغ شرط بایستی بیش از پنج هزار تومان باشد

توجه نمایید شرایط و مقررات عمومی و همچنین قوانین کلی بونوس بر این بونوس اعمال می شود.

مبلغ بازگشت نقدی پس از یک دور گردش قابل برداشت است.

فقط برای حسابهای تومانی میباشد.