بازگشت نقدی ورزشی

بازگشت نقدی ورزشی

با ۷ استاربت به خیال راحت پیش بینی نمایید.
در صورتی که شرط شما ناموفق باشد تا ۲۰ درصد از مبلغ شرط به حساب شما باز خواهد گشت.


این گزینه در صورتی که برگه پیشبینی شما شرایط زیر را داشته باشد برای شما نمایان خواهد شد:

-حداقل مبلغ پیشبینی: ۵۰هزار تومان

-حداقل ضرایب انتخاب شده ۱.۷

 

به عنوان مثال در صورتی که ۳ تا ۴ شرط از شرط‌های انتخابی شما ضریب ۱.۷ به بالا داشته باشند و حداقل با ۵۰۰۰۰ تومان و یا بیشتر ثبت پیشبینی نمایید، در صورت باخت ۳ %مبلغ پیشبینی شما برگشت داده خواهد شد. و یا در صورتی که ۲۰ عدد یا بیشتر، از پیشبینی‌های انتخابی شما ضریب ۱.۷ به بالا داشته باشند و حداقل با۵۰۰۰۰ تومان و یا بیشتر پیشبینی نمایید، در صورت باخت ۲۰ %مبلغ پیش بینی شما برگشت داده خواهد شد.

 

میزان برگشت مبلغ

تعداد انتخاب ها

3%

3

5%

5

7%

7

10%

9

15%

15

20%

20